Znajdź nas na facebooku

Dla uczniów

Wolontariat

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU kl. IV – VIII ChSP „Arka” we Wrocławiu

Opiekunowie: Anna Mrozek, Weronika Sypień

CEL GŁÓWNY

Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest propagowanie idei wolontariatu.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

– Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
– Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
– Kształtowanie postaw prospołecznych.
– Rozwijanie empatii, zrozumienia.
– Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
– Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
– Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
– Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
– Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
– Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
– Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
– Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczenia.
– Rozwijanie zainteresowań.
– Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
– Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

ŚRODOWISKO SZKOLNE

– Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
– Realizacja programy „PoczytajMy”.
– Praca w bibliotece szkolnej.
– Pomoc w pracy świetlicy szkolnej dla klas I – III.

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

– Opieka nad zabytkami, pomnikami, cmentarzami.
– Współpraca ze schroniskami dla zwierząt.
– Utrzymywanie przyjaznych kontaktów z emerytami, rencistami (organizowanie imprez).
– Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne:

  • Ogólnopolska akcja Pola Nadziei;
  • Ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka organizowana przez Fundację Wiosna;
  • Zbiórka Nakrętek;
  • Szkolne akcje charytatywne na rzecz Fundacji „Mam Marzenie”;
  • Stała współpraca z Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci.

SYSTEM REKRUTACJI

– Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu.
– Zamieszczanie informacji o działalności na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej.
– Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.
– Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego.

ZEBRANIA CZŁONKÓW WOLONTARIATU

SZKOLENIE PODSTAWOWE
– Termin: druga połowa września.
– Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu.
– Umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
– Poznanie obszarów pomocy.
– Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej.
– Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

SPOTKANIA CYKLICZNE
– 2 razy w semestrze.
– Pogłębianie motywacji.
– Organizacja działań.
– Tworzenie projektów.
– Monitorowanie działalności wolontariuszy.

SPOSOBY EWALUACJI

– ankieta dla wolontariuszy,
– sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego,
– rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze,
– zdjęcia z imprez,
– podziękowania od osób i instytucji,
– wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy,
– dzienniczki wolontariuszy.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

– strona internetowa Szkolnego Wolontariatu,
– Dziennik Librus,
– informacje na tablicy informacyjnej Wolontariatu,
– plakaty okazjonalne na terenie szkoły.

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.