Znajdź nas na facebooku

Oferta edukacyjna

Zwiększona ilość godzin nauczanie j. angielskiego oraz nauczanie tego przedmiotu metodą CLIL

W każdej klasie mamy zwiększony wymiar godzin nauczania j. angielskiego do 5 godzin tygodniowo. Od klasy IV j. angielskiego nauczamy przez zastosowanie metody CLIL. CLIL czyli Content and Language Integrated Learning to zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Jest nauką przez działanie, dzięki której nauczane treści merytoryczne i językowe znajdują bezpośrednie zastosowanie w praktyce oraz przyczynia się do rozwoju takich umiejętności miękkich jak komunikatywność, myślenie przedsiębiorcze i rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, itd. Uczy pracy zespołowej i rozwija kreatywność. Wprowadzenie tego podejścia do codziennej praktyki szkolnej, jak wynika z badań, przyczynia się nie tylko do znacznego wzrostu poziomu umiejętności językowych i wiedzy przedmiotowej uczniów, ale i ich rozwoju poznawczego. W naszej szkole elementy j. angielskiego wprowadzane są także na zajęciach przyrodniczych – chemia, fizyka, geografia, biologia i przyroda, uwzględniając poziom trudności w zależności od wieku.

 

Zwiększona ilość godzin matematyki oraz informatyki

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na rozwój logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo – skutkowego. Od klasy IV zwiększona ilość godzin z matematyki oraz informatyki pozwala uczniom na ugruntowanie zdobytej wiedzy oraz udział w projektach około przedmiotowych wykorzystujących zagadnienia matematyczne, algorytmiczne oraz programistyczne.

 

 

 

Korelacja między przedmiotowa na zajęciach przyrodniczych

Przedmioty przyrodnicze nauczane są z elementami j. angielskiego, gdyż jest to język, którym młodzi ludzie często posługują się w życiu codziennym, a wzbogacenie języka o słownictwo przyrodniczo – techniczne może być pomocne podczas olimpiad językowych, projektów międzynarodowych eTwinning oraz zwykłej rozmowy ambitnych nastolatków.

 

 

Szkolny Klub STEM
czyli Science – Technology – Engineering – Mathematics

Na terenie szkoły działa szkolny Klub STEM, który funkcjonuje jako zajęcia dodatkowe dla zainteresowanych uczniów. Zajęcia matematyczno – przyrodnicze realizowane są tu metoda projektową. Uczniowie uczestniczą także w projektach ogólnopolskich oraz międzynarodowych takich jak: Wzór na ścisłe, Ekologiczna Szkoła, EduSciene, EduArctic, WordSpaceWeek oraz CodeWeek i wielu innych.

 

 

Przekroczenie progu szkolnego – klasa III / IV

Dziecko w okresie kształcenia zintegrowanego ma więcej czasu na zabawę i odpoczynek, zaś uczeń czwartej klasy wyraźnie odczuwa, że okres beztroskiego dzieciństwa zaczyna się kończyć. Coraz więcej czasu musi poświęcić na naukę szkolną, ale także na zajęcia pozalekcyjne. Przyzwyczajenie się do mniej swobodnego trybu życia, jest dla niego trudne i przykre, dlatego w klasie IV wprowadziliśmy dodatkową godzinę wychowawczą, która pomaga uczniom odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej. W ramach tej dodatkowej godziny uczniowie mają zajęcia z pedagogiem oraz psychologiem tak aby jak najlepiej poznać swoje mocne i słabe strony, aby zrozumieć swój styl uczenia się oraz organizacji pracy.

 

 

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

W projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych.

Patronat:

 

 

 

 

 

NOE – innowacja w Szkole Arka

Innowacja ma na celu kształtowanie wśród uczniów wartości, w tym wartości chrześcijańskich, z wykorzystaniem w pracy z uczniami elementów metodyki planu daltońskiego Helen Parkhurst. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do korekty zachowań niewłaściwych, rozwijać umiejętność współpracy w grupie i empatii wobec drugiego człowieka. Ma pomóc w wykształceniu u uczniów samodzielności, odpowiedzialności oraz refleksyjnego podejścia do problemów i szukania rozwiązań. Chcemy, aby nasi uczniowie byli dobrymi, kreatywnymi ludźmi, odpowiedzialnymi za siebie i innych, zakorzenionymi w chrześcijańskich wartościach biblijnych. Plan innowacji zakłada współpracę wszystkich podmiotów: uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczegółowy opis naszej innowacji dostępny jest >tutaj<.