Znajdź nas na facebooku

Program NOE

INNOWACJA

Czym jest program NOE?

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy innowację, której adresatami stali się uczniowie klasy 0 i 1. Elementy innowacji zostały wykorzystane również w klasach 2-3 oraz podczas lekcji wychowawczych klas 4-8. Docelowo (w kolejnych latach) chcemy, aby znaczna część elementów innowacji była wykorzystywana we wszystkich klasach ChSP.
W klasach 0 i 1 działania innowacyjne prowadzone są w ramach zajęć porannych i popołudniowych, dodatkowo niektóre elementy są wykorzystywane podczas lekcji godziny biblijnej oraz języka angielskiego.

WARTOŚCI

Innowacja ma na celu kształtowanie wśród uczniów wartości, w tym wartości chrześcijańskich, z wykorzystaniem w pracy z uczniami elementów metodyki planu daltońskiego.

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do korekty zachowań niewłaściwych, rozwijać umiejętność współpracy w grupie i empatii wobec drugiego człowieka. Ma pomóc w wykształceniu u uczniów samodzielności, odpowiedzialności oraz refleksyjnego podejścia do problemów i szukania rozwiązań. Chcemy, aby nasi uczniowie byli dobrymi, kreatywnymi ludźmi, odpowiedzialnymi za siebie i innych, zakorzenionymi w chrześcijańskich wartościach biblijnych. Plan innowacji zakłada współpracę wszystkich podmiotów: uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

PLAN DALTOŃSKI

Wprowadzając innowację zdecydowaliśmy się zawrzeć w niej i wykorzystać elementy planu daltońskiego Helen Parkhurst (więcej informacji o planie daltońskim znajdą Państwo na stronie Centrum Edukacji Daltońskiej).

W naszej innowacji wykorzystaliśmy elementy:
1. Pracy z kartami pracy, tablicą zadań i instrukcją do zadań;
2. Pracy z uczniami w oparciu o widoczny i czytelny plan dnia;
3. Kontroli przez uczniów i znajomości dni tygodnia przy użyciu kolorowych kart;
4. Sygnalizatora formy pracy (indywidualnej, w parach, w grupie);
5. Zegara daltońskiego z podziałem czasu pracy;
6. Pracy w parach, grupach i zespołach;
7. Ustanawiania obowiązków poprzez wyznaczanie tygodniowych dyżurnych;
8. Informacji zwrotnej, która jest kluczowym elementem pracy z uczniami, wpływu na ich motywację wewnętrzną, niezbędną w procesie nauki i edukacji. Piątkowe spotkania podsumowujące są czasem na informację zwrotną kierowaną od dzieci do nauczycieli oraz od nauczycieli do dzieci. Dodatkowo motywują semestralne, zindywidualizowane informacje zwrotne w formie kolorowych dyplomów. Ich wręczaniu towarzyszy atmosfera celebracji w całej grupie i szkole.

Filarami Planu daltońskiego są: odpowiedzialność, współpraca, samodzielność i refleksja. Korzystając z metodyki Planu daltońskiego uczniowie mogą ćwiczyć te umiejętności. Szeroko rozumiana refleksja, namysł nad działaniem i jego efektami dotyczy zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

 

SPOTKANIE / OPENING

Spotkania nazywane Openingami są (w miarę możliwości) porannymi (codziennymi)
15-20 minutowymi, spotkaniami, podczas których (w oparciu o przygotowane scenariusze) Wychowawca omawia zagadnienia, problemy, przykłady związane z wybraną wartością.
Jest siedem wartości, z którymi pracujemy podczas całego roku szkolnego: przyjaźń, odpowiedzialność, pomoc, wytrwałość, odwaga, uczciwość, współpraca.
Wierzymy, że systematyczna praca z uczniami nad zrozumieniem, z jakimi postawami
 i działaniami wiążą się wymienione wartości, odnoszenie się do codziennych i realnych sytuacji, przyniesie efekty w wyrażaniu ich w codziennym życiu.

OKULARY OPTYMISTY

Czy wiesz czym są okulary Optymisty? Optymista to osoba, która się nie poddaje wobec trudności i przeszkód. Kiedy dziecku (a także nauczycielowi) zdarzy się jakieś niepowodzenie zachęcamy je, aby ubrało okulary, które pozwolą zobaczyć sytuację w nowy, weselszy (optymistyczny) sposób.