Znajdź nas na facebooku

Edukacja domowa

Już od jedenastu lat pomagamy rodzicom, którzy z bardzo różnych powodów decydują się na kształcenie dzieci poza szkołą. W zeszłym roku szkolnym współpracowaliśmy z ponad czterdziestoma rodzinami i  ponad pięćdziesiątką uczniów w różnym wieku, z różnymi zainteresowaniami i  predyspozycjami.

Wszyscy uczniowie należący do edukacji domowej lub tacy, którzy dopiero aspirują do tej niezwykłej, kolorowej grupy dzieci uczących się poza szkołą, są zaproszeni, żeby spróbować z Arką. Edukacja domowa w Arce jest bezpłatna.

Z naszej strony możecie się spodziewać: doświadczonego zespołu nauczycieli egzaminujących, przyjaznego nastawienia oraz możliwości rozłożenia zdawania egzaminów od lutego do końca maja. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu staramy się przekazywać jak najwcześniej. Co roku we wrześniu wysyłamy uaktualniony informator dotyczący wymagań egzaminacyjnych oraz zawierający przykładowe zadania do każdego przedmiotu. Kilka lat temu spróbowaliśmy ciekawego eksperymentu. Otóż w klasach 1-3 przeprowadziliśmy egzamin w formie gry. Po egzaminie niektóre dzieci pytały, kiedy mogą znów przyjść na taki egzamin! Tę historię taktujemy jako osobisty sukces, a ponieważ nie tylko dzieciom, ale także rodzicom spodobała się taka forma sprawdzania wiedzy, praktykujemy ją do tej pory.

 

Nasi nauczyciele umawiają się na osobiste konsultacje, jak i mailowo odpowiadają na pytania. Powoli tworzymy również bazę narzędzi do sprawdzania nabytej wiedzy z mniejszych partii materiału, a od czasu do czasu urządzamy warsztaty przygotowujące do egzaminu oraz egzaminy próbne.

Jeżeli mają Państwo jeszcze inne pytania, chętnie z Państwem porozmawiam.

 

 

Dorota Pawłowska

Koordynator edukacji domowej

w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej „Arka”
pięć lat doświadczenia w homeschoolingu nastolatka
osiem lat współpracy z „domowymi” w Arce

 dorota.pawlowska@arka.edu.pl

 

 

W naszej szkole mamy następującą ścieżkę przyjęcia dla dzieci do edukacji  domowej:

  • Rozmowa z koordynatorem (telefonicznie, mailowo, osobiście):

Rodzice pytają o samą specyfikę edukacji domowej i dowiadują się ogólnie, jak wygląda współpraca z rodzinami edukacji domowej w naszej szkole.

  • Przygotowanie potrzebnych dokumentów:

Rodzice uzyskują opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (od 1.09.2017 musi to być poradnia publiczna) z adnotacją, że została sporządzona, ponieważ rodzice starają się o zgodę na odbywanie prze

z dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

  • Rozmowa z dyrekcją:

Na rozmowę obojga rodziców i dziecka z p. dyrektor umawia sekretarz szkoły, tel.: 71 787 97 50. Prosimy o przyniesienie ze sobą na rozmowę opinii z poradni i ostatniego świadectwa szkolnego.

  • Złożenie wniosku:

Gdy rodzice umawiają się z p. dyrektor, przesyłamy do nich formularze do wypełnienia: 1) wniosku o zgodę na odbywanie obowiązku szkolnego poza szkołą, 2) zobowiązania, że dziecko będzie przystępować do egzaminów, 3) oświadczenia, że zapewnimy dziecku warunki do opanowania podstawy programowej, 4) tekst warunków współpracy szkoły z rodzinami uczącymi poza szkołą i oświadczenie, że się z nimi zapoznaliśmy, 5) stanowisko doktrynalne szkoły i oświadczenie, że się z nim zapoznaliśmy, 6) ankieta z danymi osobowymi.
Wypełnione formularze, opinię z poradni oraz ostatnie świadectwo szkolne składamy w sekretariacie bezpośrednio po rozmowie z p. dyrektor lub później, po namyśle.

  • Wydanie decyzji:

Pani dyrektor wydaje decyzję o udzieleniu zgody w ciągu dwóch tygodni i, jeśli jest pozytywna, dziecko jest równocześnie wpisywane na listę uczniów naszej szkoły.

 

Podsumowując, edukacja domowa w „Arce”:

– jest bezpłatna;

– na początku roku szkolnego każda rodzina otrzymuje specjalnie opracowany informator do każdego przedmiotu zawierający opis zagadnień i umiejętności, które będą sprawdzane na egzaminie, oraz przykładowe zadania i pytania odpowiadające tym, które pojawiają się na egzaminie;

– wypracowaliśmy przyjazną formę gry dla egzaminu klas 1-3 i wciąż praktykujemy ją z powodzeniem i uznaniem ze strony dzieci;

– jako doradcę i koordynatora zatrudniamy osobę z osobistym, pięcioletnim doświadczeniem edukatora domowego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Koordynator zajmuje się między innymi rozmowami wprowadzającymi, wyjaśnianiem wątpliwości, nowymi rozwiązaniami we współpracy z rodzinami edukującymi domowo i opieką nad rodzinami edukacji domowej w Arce, tworzeniem harmonogramu egzaminu;

– nauczyciele są gotowi do prowadzenia korespondencji z rodzicami i do indywidualnych konsultacji,

– co roku wypróbowujemy nowe formy oswajania egzaminów: egzamin próbny, warsztaty

połączone z zaliczeniem materiału, spotkanie uczniów z nauczycielem egzaminującym;

– nasi uczniowie edukacji domowej (we wszystkich klasach) otrzymują podręczniki (roczne wypożyczenie) i ćwiczenia dostępne w ramach dotacji rządowej;

– budujemy bazę materiałów pomocniczych: testy, materiały nauczycielskie itp.;

– dajemy możliwość organizacji spotkań dla rodzin edukacji domowej na terenie szkoły;

– w naszych szkołach w miarę możliwości stosujemy indywidualne rozwiązania, np. można negocjować zdawanie większych partii materiału, niż wynika to z zakresu przewidzianego na dany rok, istnieje też możliwość zdawania egzaminów semestralnych, wyboru zdawanego języka obcego – przy czym indywidualne rozwiązania mogą być odpłatne.