Znajdź nas na facebooku

Wybierz nas

O nas/Program szkoły

ARKA ma na celu wszechstronny rozwój powierzonych nam dzieci, aby żyjąc w zgodzie ze Słowem Bożym, brali odpowiedzialność za siebie i pozytywnie wpływali na życie innych. Pragniemy angażować się w życie uczniów i wspierać ich rozwój we wszystkich sferach życia. Takie podejście prowadzi nie tylko do wysokich wyników na egzaminach końcowych, ale przede wszystkim do obserwowania, jak uczniowie i absolwenci ARKI stają się ludźmi podobnymi do obrazu Boga oraz osiągają pełnię, do której zostali stworzeni. Program nauczania i najbardziej kreatywne metody kształcenia są tylko środkiem, który ma pomagać młodzieży w stawaniu się troskliwymi i godnymi zarządcami świata stworzonego przez Boga. Promujemy chrześcijańskie wartości, które mają wpływ na przyszłość naszych podopiecznych. Stawiamy na rodzinę, jasny cel w życiu, pomoc drugiemu człowiekowi oraz odpowiedzialność. Chcemy, by uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności w taki sposób, by mogli służyć nimi Bogu.

ARKA często przyjmuje na „swój pokład” uczniów, którzy czuli się zagubieni w bezimiennej przestrzeni wielkich szkół. W naszej kameralnej, bezpiecznej i rodzinnej atmosferze, mogą odnaleźć swoją wartość, rozwijać talenty i pasje, czego częstym efektem jest zwiększenie wiary w swoje możliwości.

Deklarujemy, że z pełną odpowiedzialnością i trwogą przed Bogiem wykorzystujemy czas wpływu na powierzone naszej opiece największe skarby rodziców – ich dzieci.

 

Barbara Bartnik
Dyrektor Szkoły

 

Dlaczego szkoła ARKA?

 

Promujemy to, co naprawdę liczy się w życiu naszych dzieci i ma wpływ na ich przyszłość:
miłość, chrześcijańskie wartości, rodzina, jasny cel w życiu, pomoc drugiemu człowiekowi, kreatywność
oraz odpowiedzialność.

 

nowość! Plan daltoński – Innowacja od roku szkolnego 2020/2021

Mając na uwadze powyższe cele, nieustannie poszukujemy sposobów, aby je osiągnąć. Od dłuższego czasu przyglądaliśmy się potrzebom naszych uczniów, rodziców i nauczycieli. Doszliśmy do wniosku, że chcemy, aby wszechstronny rozwój naszych uczniów odbywał się w sposób planowy, dobrze zorganizowany oraz oparty na sprawdzonych i wartościowych metodach. Nasze rozważania i poszukiwania zaprowadziły nas do metodyki Planu daltońskiego Helen Parkhurst. Zdecydowaliśmy, aby począwszy od września 2020 roku wprowadzić innowację pedagogiczną w klasach 0 i 1 naszej szkoły (systematycznie rozszerzając działania na pozostałe klasy).

Tytuł innowacji:
Kształtowanie wartości (w tym wartości chrześcijańskich) wśród uczniów klasy 0 i 1 ChSP „ARKA” (odpowiedzialność, przyjaźń, wytrwałość, pomoc, odwaga, współpraca, uczciwość). Organizacja pracy w oparciu o elementy Planu daltońskiego.

Praca z uczniami według założeń Planu daltońskiego daje możliwość praktycznego uczenia ich, aby żyjąc w zgodzie ze Słowem Bożym, jednocześnie brali odpowiedzialność za siebie oraz pozytywnie wpływali na życie innych. W Planie daltońskim aktywny udział biorą wszystkie podmioty: nauczyciele, specjaliści, uczniowie, rodzice. Plan daltoński umożliwia wysoce skuteczne uczenie się poprzez praktyczne doświadczenie.

Więcej informacji o szczegółach Planu daltońskiego znajdziesz tutaj.

 

Kim jesteśmy i co nas wyróżnia?

 1. Jesteśmy szkołą, która kształci dzieci i młodzież nie tylko ze środowisk wielokulturowych, ale też wielowyznaniowych. Do naszych placówek uczęszczają uczniowie zarówno z rodzin protestanckich jak i katolickich i prawosławnych. Potrafimy bazować na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli.
 2. Wybierane przez szkołę programy kształcenia oraz realizacja założeń idei kształcenia chrześcijańskiego nakierowane są na promowanie właściwych postaw i wzorców osobowych. Raz w tygodniu każda klasa ma lekcję godziny biblijnej. Raz w miesiącu odbywa się Arka Meeting, czyli łączone, szczególne spotkanie klas, podczas którego razem z uczniami zastanawiamy się nad prawdami zawartymi w Bożym Słowie oraz ich wpływem na naszą codzienność.
 3. Jesteśmy szkołą, która tworzy bezpieczne środowisko dla dzieci i młodzieży.
 4. Uczniowie mają możliwość na terenie tego samego budynku uczestniczyć w zajęciach Szkoły Muzycznej ARKA oraz w spotkaniach Royal Rangers, których plan pracy jest zsynchronizowany z planem lekcji.
 5. Dbając o wysoki poziom kształcenia oraz edukację z wartościami nie zapominamy o tych uczniach, którzy potrzebują szczególnej troski. Jesteśmy szkołą promującą edukację włączającą, którą rozumiemy jako wspólne kształcenie w jednej klasie zarówno ucznia z przeciętnymi możliwościami edukacyjnymi, ucznia zdolnego, jak też ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Realizujemy szereg projektów prospołecznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
 7. Dbamy o spójność wychowawczą szkoły i domu rodzinnego. Szkoła służy rodzinie. Rodzice i nauczyciele, jako autorytet dla wychowanków, wspierają się nawzajem i wspólnie dążą do określonego celu w wychowaniu dzieci i młodzieży.
 8. Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną: oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznej; nauczyciele posługują się kreatywnymi sposobami nauczania; każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych, dostosowując formy i metody kształcenia; zwracamy uwagę na indywidualizację w procesie kształcenia; uczymy przetwarzania informacji i korzystania z różnych ich źródeł; organizujemy interesujące wycieczki, projekty oraz warsztaty pozaszkolne; proponujemy szereg zajęć rozwijających pasje i zainteresowania uczniów.
 9. Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych; promujemy samodzielność w pracy umysłowej oraz metody zdobywania wiedzy, które są potrzebne do poruszania się we współczesnym zmieniającym się świecie (np. znajomość języków obcych na najwyższym poziomie, dodatkowe zajęcia wyzwalające własną twórczość i otwarcie na świat); mobilizujemy do ciągłego rozwoju; zdobywamy laury w konkursach, olimpiadach i turniejach; osiągamy wysokie wyniki w testach zewnętrznych.
 10. W ramach współpracy międzynarodowej: bierzemy udział w międzynarodowych konferencjach, szkoleniach i kursach; organizujemy zagraniczne wyjazdy i wymiany oraz gościmy misjonarzy, zespoły muzyczne i nauczycieli ze szkół chrześcijańskich z innych krajów (Słowacja, Ukraina).
 11. Od roku 2008 pomagamy rodzicom, którzy kształcą dzieci w Edukacji Domowej.
 12. Współpracujemy z:

 

Program nauczania:

 • Pracujemy według podstawy programowej i programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, uwzględniając standardy sprawdzianu ósmoklasisty.
 • Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia według sześciostopniowej skali, ale – zdając sobie sprawę, że każde ocenianie jest nieobojętne emocjonalnie – stosujemy również elementy oceniania kształtującego.
 • Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów przygotowane są zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania, które uczniowie otrzymują na początku roku szkolnego.
 • Zachowanie ucznia jest oceniane według Punktowego Systemu Oceniania, zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Edukacyjnej i Samorządu Szkolnego.
 • Realizujemy projekty edukacyjne, charytatywne i wychowawcze.
 • Organizujemy konkursy szkolne, uczestniczymy w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych oraz na szczeblach wojewódzkim i krajowym.
 • Rozbudzamy potrzeby kulturalne uczniów poprzez edukację teatralną, filmową, plastyczną itp. (spektakle, projekcje, lekcje muzealne).
 • Organizujemy wycieczki oraz wyjazdy na tzw. zielone i białe szkoły,
 • Wspieramy talenty i zainteresowania naszych uczniów, a po lekcjach proponujemy zajęcia dodatkowe.

 

Świetlica klas 0-III ChSP

Świetlica w naszej Szkole ma szczególną formę – każda klasa od zerówki do trzeciej ma swojego wychowawcę popołudniowego, a zajęcia odbywają się w salach tych klas.
Zajęcia popołudniowe rozpoczynają się bezpośrednio po lekcjach i trwają do godziny 17.00.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci korzystają z własnej sali lekcyjnej, sali gimnastycznej, sali plastyczno-muzycznej, boiska szkolnego oraz szkolnego placu zabaw. W każdej sali zainstalowany jest projektor i rzutnik, z którego korzystamy przy oglądaniu filmów i różnych prezentacji komputerowych. Każda sala ma ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów oraz miejsce z wykładziną. Mamy również magnetofony i zestawy klocków i gier planszowych.

Nasza świetlica jest miejscem, gdzie dzieci mają zapewnioną opiekę i mogą w bezpiecznym i miłym otoczeniu zarówno odpocząć, jak i aktywnie spędzić czas. Staramy się, żeby organizowane przez nas zajęcia wzbogacały wiadomości, rozwijały umiejętności i wychowywały. Nawiązujemy do tematyki związanej z najbliższym otoczeniem, do dni uroczystych i świątecznych.  Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze, naukowe (przeprowadzamy eksperymenty), informatyczne, kulinarne (prowadzimy zajęcia pod nazwą „kuchnia pełna cudów”), artystyczne, teatralne, manualne (robótki ręczne), muzyczne i czytelnicze. Dzieci mają również czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Przyzwyczajamy je do utrzymywania porządku i bycia coraz bardziej samodzielnym. Dbamy o to, żeby dzieci uczyły się przestrzegać przyjętych w szkole zasad zachowania.

Dobrą praktyką w  świetlicy jest rozwijanie wartości chrześcijańskich, czego wyrazem jest przygotowywanie  przedstawień teatralnych o tematyce chrześcijańskiej na Szkolny Przegląd Małych Form Teatralnych.

 

Dodatkowe zajęcia:

 • kółko sportowe,
 • taniec nowoczesny,
 • zajęcia szachowe,
 • LEGO Robotyka,
 • lekcje gry w sekcji muzycznej,
 • angielski z native speakerem,
 • możliwość konsultacji z logopedą.