Znajdź nas na facebooku

Wybierz nas

Historia/misja/wizja

Szkoła „Arka” powstała z marzeń ludzi wierzących, marzeń o miejscu poznawania Boga, zdobywania rzetelnej wiedzy oraz optymalnego przygotowania się do wartościowego życia. Założycielem i organem prowadzącym szkołę „Arka” we Wrocławiu jest Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”. Od skromnego początku z 22 uczniami we wrześniu 1993 roku, przez Arkę przewinęło się już tysiące osób: uczniów, rodziców, dziadków, nauczycieli. W latach 1999-2019 funkcjonowało gimnazjum. W 1999 roku odbył się pierwszy letni obóz językowo-sportowy z native speakerami z Wielkiej Brytanii i USA, a od 2004 roku towarzyszy nam Szkoła Muzyczna „Arka”, w której zarówno dzieci jak i dorośli mogą uczyć się gry na różnorodnych instrumentach. Przy szkole mieści się również wrocławski szczep skautów Royal Rangers, działających na całym świecie.

Do najstarszych tradycji szkoły należy Wigilijka, czyli okazja do obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez uczniów oraz przypomnienia istoty świąt Bożego Narodzenia. Co roku mamy również Stół Wielkanocny – przedświąteczne spotkanie z udziałem gości, przyjaciół szkoły oraz uczniów i nauczycieli. Podobnie co roku odbywa się Festyn Radości, tzw. Arkowisko, szkolny festyn, który integruje społeczność „Arki”, daje możliwość poznania specyfiki szkoły oraz jest wyjątkową atrakcją dla naszych podopiecznych.

 

MISJA, WIZJA I CELE SZKOŁY

Szkoła powstała na fundamencie wiary i modlitwy zatroskanych rodziców, którzy mieli wizję chrześcijańskiej szkoły, rozbudzającej w dzieciach ciekawość poznawania świata, przekazującej rzetelną wiedzę i uczącej konkretnych umiejętności. Spójność przekazu trzech środowisk: rodziny, szkoły i kościoła miała dawać uczniom poczucie bezpieczeństwa i ułatwiać kształtowanie w nich odpowiednich postaw i zachowań opartych na zasadach i wartościach zaczerpniętych z Biblii.

Kilka słów od dyrektor Barbary Bartnik na temat wizji i misji szkoły.

W ChSP „ARKA” rozwój dzieci postrzegany jest całościowo, bez pomijania ich wzrostu duchowego. Głównym celem szkoły, odróżniającym ją od innych placówek, jest kształtowanie w dzieciach charakteru chrześcijańskiego, zachęcanie ich do życia wypełnionego żywą wiarą, pokazanie, że Bóg jest zaangażowany w sprawy dotyczące świata, w którym przyszło nam żyć, promowanie wartości chrześcijańskich wynikających z Biblii, wpływanie na ludzi, aby działali z pasją dla służby Boga i społeczeństwa.

Nasza szkoła, oprócz widocznych efektów w rozwoju sfery duchowej i umiejętnej integracji materiału z poszczególnych przedmiotów z treściami biblijnymi, może poszczycić się renomą i bardzo dobrymi wynikami w nauce swoich uczniów. Absolwenci nie mają problemów z dostaniem się do szkół wyższych szczebli, są tam chętnie przyjmowani. Jest to ważny argument dla wielu rodziców, którzy planując przyszłość swoich dzieci, chcą mieć pewność, że szkoła odpowiednio przygotuje je do kolejnych etapów edukacji, otwierając drogę do swobodnego wyboru przyszłego zawodu.

Zobacz, jakie były ostatnie sukcesy naszych uczniów.

Nasza placówka zdecydowanie wyróżnia się na mapie edukacyjnej Wrocławia ze względu na jej chrześcijański profil i założenia, na których się opiera. Szkoła integruje treści programowe z Biblią, co odpowiada na potrzeby rodziców i uczniów zainteresowanych kształtowaniem światopoglądu chrześcijańskiego. Fundamentalne założenia „Arki” dobrze oddaje werset z Przypowieści Salomona:

Wychowuj dziecko zgodnie do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.
Prz 22, 6

Naszym priorytetem jest dbanie o wszechstronną i gruntowną edukację uczniów prowadzoną zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Dążymy do tego, aby każdemu wychowankowi zapewnić optymalne warunki intelektualnego, duchowego, społecznego i fizycznego rozwoju. Rozwijamy naszą ofertę zgodnie z duchem czasu, dlatego nasz program nauczania przewiduje rozszerzone kształcenie z języków obcych, matematyki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Natomiast w ramach programu wychowawczego szkoły realizujemy również trening kompetencji społecznych.

Oferta zajęć dodatkowych w ChSP „Arka” z Oddziałem Przedszkolnym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom każdego ucznia, dajemy możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności. W przypadku różnych trudności, zapewniamy dziecku odpowiednie wsparcie m. in. przez opiekę pedagoga, psychologa a także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy. Z kolei u uczniów ostatnich klas zwracamy szczególną uwagę na rozwój kompetencji kluczowych zalecanych przez Parlament Europejski, potrzebnych młodemu człowiekowi na dalszym etapie kształcenia i na rynku pracy.

Kameralny charakter szkoły i mało liczne klasy pozwalają nam na bieżąco diagnozować potrzeby ucznia i zwracać uwagę na jego postępy w rozwoju. Dzięki temu możemy skutecznie reagować oraz dostosowywać swoje metody pracy do aktualnych potrzeb każdej klasy.

W szkole działają aktywnie organizacje:

które motywują uczniów do pracy na rzecz innych oraz na rzecz środowiska lokalnego.

Nasi rodzice nie są tylko biernymi obserwatorami życia szkoły. Dzięki czynnemu zaangażowaniu w Radach Klasowych Rodziców oraz uczestniczeniu przedstawicieli w Radzie Edukacyjnego Stowarzyszenia Chrześcijan „Arka”, rodzice mogą mieć i rzeczywiście mają wpływ na życie szkoły oraz procesy dydaktyczno-wychowawcze.

Jedną z inicjatyw Rady Edukacyjnej jest coroczny festyn Arkowisko.

Szkoła Podstawowa „Arka” we Wrocławiu kształci i wychowuje efektywnie, co potwierdzają statystyki egzaminu ósmoklasisty.