Znajdź nas na facebooku

Rekrutacja

Historia i założenia

Założycielem Szkoły „Arka” we Wrocławiu jest Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”. Pierwszych uczniów szkoła przyjęła we wrześniu 1993. Obecnie szkoła liczy ponad 100 uczniów w dziewięciu klasach (8 klas Szkoły Podstawowej oraz ostatnia klasa Gimnazjum). Rzeczywistość szkolną tworzą wspólnie nauczyciele, uczniowie i rodzice. W szkole działają: Samorząd Uczniowski, Rada Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan oraz Rady Klasowe Rodziców. 

Nasza placówka zdecydowanie wyróżnia się na mapie edukacyjnej Wrocławia ze względu na jej chrześcijański profil i założenia, na których się opiera. Szkoła integruje treści programowe z Biblią, co odpowiada na potrzeby rodziców i uczniów zainteresowanych kształtowaniem światopoglądu chrześcijańskiego. Fundamentalne założenia „Arki” dobrze oddaje werset z Przypowieści Salomona:

Wychowuj dziecko zgodnie do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.
Prz 22, 6

Naszym priorytetem jest dbanie o wszechstronną i gruntowną edukację uczniów prowadzoną zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Dążymy do tego, aby każdemu wychowankowi zapewnić optymalne warunki intelektualnego, duchowego, społecznego i fizycznego rozwoju. Rozwijamy naszą ofertę zgodnie z duchem czasu, dlatego nasz program nauczania przewiduje rozszerzone kształcenie z języków obcych, matematyki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Natomiast w ramach programu wychowawczego szkoły realizujemy również trening kompetencji społecznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom każdego ucznia, dajemy możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności. W przypadku różnych trudności, zapewniamy dziecku odpowiednie wsparcie m. in. przez opiekę pedagoga, psychologa a także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy. Z kolei u uczniów ostatnich klas zwracamy szczególną uwagę na rozwój kompetencji kluczowych zalecanych przez Parlament Europejski, potrzebnych młodemu człowiekowi na dalszym etapie kształcenia i na rynku pracy.

Kameralny charakter szkoły i mało liczne klasy pozwalają nam na bieżąco diagnozować potrzeby ucznia i zwracać uwagę na jego postępy w rozwoju. Dzięki temu możemy skutecznie reagować oraz dostosowywać swoje metody pracy do aktualnych potrzeb każdej klasy.

W szkole działają aktywnie organizacje:

  • Szkolny Klub Wolontariatu,
  • Samorząd Uczniowski,

które motywują uczniów do pracy na rzecz innych oraz na rzecz środowiska lokalnego.

Nasi rodzice nie są tylko biernymi obserwatorami życia szkoły. Dzięki czynnemu zaangażowaniu w Radach Klasowych Rodziców oraz uczestniczeniu przedstawicieli w Radzie Edukacyjnego Stowarzyszenia Chrześcijan „Arka”, rodzice mogą mieć i rzeczywiście mają wpływ na życie szkoły oraz procesy dydaktyczno-wychowawcze.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Arka” we Wrocławiu kształci i wychowuje efektywnie, co potwierdzają statystyki egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.