Znajdź nas na facebooku

Gimnazjum

Obraz szkoły

Założycielem Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan „Arka” we Wrocławiu- jest Stowarzyszenie Edukacyjne chrześcijan „Arka”. Pierwszych uczniów szkołą przyjęła we wrześniu 1999 roku i było to 7 osób w klasie pierwszej. Obecnie szkoła liczy 35 uczniów w trzech klasach. Rzeczywistość szkolną tworzą wspólnie nauczyciele, uczniowie i rodzice. W szkole działają: Samorząd Uczniowski, Edukacyjna Rada Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan oraz Rady Klasowe Rodziców. SG107975

Profil chrześcijański charakteryzuje i wyróżnia placówkę wśród oferty edukacyjnej miasta Wrocławia. Szkoła integruje treści programowe z Biblią, co odpowiada na potrzeby rodziców i uczniów zainteresowanych kształtowaniem światopoglądu chrześcijańskiego. Wynika to z misji szkoły i jej fundamentalnych założeń wyróżniających tego typu edukację, które streszcza werset z Przypowieści Salomona 22,6: „Wychowuj dziecko zgodnie do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości”.

Priorytetem szkoły jest wszechstronna i gruntowna edukacja uczniów prowadzona zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, przy zapewnieniu optymalnych warunków intelektualnego, duchowego, społecznego i fizycznego rozwoju wychowanków. Placówka oferuje ponadto rozszerzone kształcenie w zakresie języków obcych i technologii informacyjne- komunikacyjnych, a także trening kompetencji społecznych realizowany w ramach programu wychowawczego szkoły.

Szkoła wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom ucznia, daje możliwość rozwoju zainteresowań i zdolności oraz otrzymania wsparcia w trudnościach (zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zwiększające szanse edukacyjne uczniów z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, historii, języków obcych). Gimnazjum „Arka” zwraca szczególną uwagę na rozwój kompetencji kluczowych zalecanych przez Parlament Europejski, potrzebnych młodemu człowiekowi na dalszym etapie kształcenia i rynku pracy. Zwiększona jest także liczba godzin z matematyki, informatyki i języka angielskiego w całym cyklu kształcenia.

Dzięki ciągłemu diagnozowaniu potrzeb ucznia i modyfikowaniu metod pracy, uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach.
W szkole działają aktywnie organizacje- Szkolny Klub Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski, które motywują uczniów do pracy na rzecz innych oraz na rzecz środowiska lokalnego. Rodzice mogą wpływać na procesy dydaktyczno- wychowawcze oraz warunki bytowe i techniczne szkoły przez swoich przedstawicieli w Edukacyjnej Radzie SECH Arka i Radach Klasowych Rodziców.

Gimnazjum SECH „Arka” we Wrocławiu kształci i wychowuje efektywnie, co potwierdzają statystyki egzaminu gimnazjalnego.

Folder z okazji 15- lecia Szkoły (2008)