Znajdź nas na facebooku

Primary School

Edukacja domowa

Już od dziewięciu lat prowadzimy edukację domową na wysokim poziomie, w ramach której spotykamy się z dziećmi i ich rodzicami w domu. Obecnie w edukacji domowej nauczamy czterdzieścioro dzieci, co daje bardzo szerokie spektrum ich zainteresowań i predyspozycji.

 

Stawiamy sobie za cel, aby przekazywać informacje w sposób zachęcający. Oczywiście program zajęć oraz rezultaty pracy w domu odpowiadają obowiązującej podstawie programowej oraz spełniają wymogi egzaminacyjne. Pod koniec każdego semestru dzieci przystępują do egzaminów, które mają na celu sprawdzenie poziomu ich wiedzy i odbywają się w placówce Szkoły.

 

Wszyscy uczniowie należący do edukacji domowej lub tacy, którzy dopiero aspirują do tego niezwykłego, kolorowego i wyjątkowego sposobu nauczania są zaproszeni, żeby spróbować z Arką.

 

Z naszej strony możecie się spodziewać: doświadczonego zespołu nauczycieli egzaminujących, przyjaznego nastawienia, możliwości rozłożenia zdawania egzaminów od lutego do końca maja. Jak najwcześniej staramy się przekazać informacje dotyczące egzaminu. Co roku wysyłamy uaktualniony informator z przykładowymi zadaniami do każdego przedmiotu. Ciekawą sytuacją było, kiedy w klasach 1-3 wypróbowaliśmy egzamin w formie gry. Po egzaminie zdarzyło się, że dzieci po tygodniu znów chciały przyjść na kolejny egzamin.

 

Nasi nauczyciele są dla Państwa dostępni, na bieżąco umawiają się na konsultacje i odpowiadają na wszystkie pytania. Powoli tworzymy również bazę narzędzi do sprawdzania nabytej wiedzy z mniejszych partii materiału, a od czasu do czasu urządzamy warsztaty przygotowujące do egzaminu i egzaminy próbne.

Jeżeli mają Państwo jeszcze inne pytania, chętnie z Państwem porozmawiam.

Dorota Pawłowska

Koordynator edukacji domowej

w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej „Arka”

pięć lat doświadczenia w homeschoolingu nastolatka

sześć lat współpracy z „domowymi” w Arce

 dorota.pawlowska@arka.edu.pl

 

W naszej szkole mamy następującą ścieżkę przyjęcia dla dzieci do edukacji  domowej:

 • Rozmowa z koordynatorem (telefonicznie, mailowo, osobiście):
  • Rodzice pytają o samą specyfikę edukacji domowej i dowiadują się ogólnie, jak wygląda współpraca z rodzinami edukacji domowej w naszej szkole.
 • Przygotowanie potrzebnych dokumentów
  • Rodzice uzyskują opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (od 1.09.2017 musi to być poradnia publiczna) z adnotacją, że została sporządzona, ponieważ rodzice starają się o zgodę na odbywanie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.
 • Rozmowa z dyrekcją
  • Na rozmowę obojga rodziców i dziecka z p. dyrektor umawia sekretarz szkoły p. Maria Sierotnik 71 7879750. Prosimy o przyniesienie ze sobą na rozmowę opinii z poradni i ostatniego świadectwa szkolnego.
 • Złożenie wniosku
  • Gdy rodzice umawiają się z p. dyrektor, przesyłamy do nich formularze do wypełnienia: 1) wniosku o zgodę na odbywanie obowiązku szkolnego poza  szkołą, 2) zobowiązania, że dziecko będzie przystępować do egzaminów, 3) oświadczenia, że zapewnimy dziecku warunki do opanowania podstawy programowej, 3) tekst warunków współpracy szkoły z rodzinami uczącymi poza szkołą i oświadczenie, że się z nimi zapoznaliśmy, 4) stanowisko doktrynalne szkoły i oświadczenie, że się z nim zapoznaliśmy, 5) ankieta z danymi osobowymi. Wypełnione formularze, opinię z poradni, ostatnie świadectwo szkolne składamy w sekretariacie bezpośrednio po rozmowie z p. dyrektor lub później, po namyśle.
 • Wydanie decyzji
  • Pani dyrektor wydaje decyzję o udzieleniu zgody w ciągu dwóch tygodni i, jeśli jest pozytywna, dziecko jest równocześnie wpisywane na listę uczniów naszej szkoły.

 

Edukacja domowa w „Arce”

– jest bezpłatna;

– na początku roku szkolnego każda rodzina otrzymuje specjalnie opracowany informator do każdego przedmiotu zawierający opis zagadnień i umiejętności, które będą sprawdzane na egzaminie, oraz przykładowe zadania i pytania odpowiadające pojawiającym się na egzaminie;

– wypracowaliśmy przyjazną formę gry dla egzaminu klas 1-3 i z powodzeniem i uznaniem ze strony dzieci ją praktykujemy;

– jako doradcę i koordynatora zatrudniamy osobę z osobistym, pięcioletnim doświadczeniem edukatora domowego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Koordynator zajmuje się między innymi rozmowami wprowadzającymi, wyjaśnianiem wątpliwości, nowymi rozwiązaniami we współpracy z rodzinami edukującymi domowo i opieką nad rodzinami edukacji domowej w Arce, tworzeniem harmonogramu egzaminu;

– nauczyciele są gotowi do prowadzenia korespondencji z rodzicami i do indywidualnych konsultacji;

– co roku wypróbowujemy nowe formy oswajania egzaminów: egzamin próbny, warsztaty połączone z zaliczeniem materiału, spotkanie uczniów z nauczycielem egzaminującym;

– nasi uczniowie edukacji domowej (we wszystkich klasach) otrzymują podręczniki (roczne wypożyczenie) i ćwiczenia dostępne w ramach dotacji rządowej;

– budujemy bazę materiałów pomocniczych: testy, materiały nauczycielskie itp.;

– dajemy możliwość organizacji na terenie szkoły spotkań rodzin edukacji domowej;

– w naszych szkołach w miarę możliwości stosujemy indywidualne rozwiązania – można negocjować zdawanie większych partii materiału, niż wynika z zakresu przewidzianego na dany rok, istnieje możliwość zdawania egzaminów semestralnych, wyboru zdawanego języka obcego – indywidualne rozwiązania mogą być odpłatne.

 • This site uses cookies for statistical purposes, according to Privacy policy.
 • Close